Sepet
Üyelere Özel Sürpriz İndirimler     ⭐️    Fırsatları Görmek için Hemen Üye Ol    🌿    Etik ve Sürdürülebilir Alışveriş Platformu Createrra    🤍    #DoğayaSaygılıAlışveriş 🌍

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

CYCLE Marketing Dijital Strateji Danışmanlığı A.Ş. (“CREATERRA”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve sair mevzuatlar kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz Kişisel Veriler’in korunmasının temel bir hak olduğunun bilinciyle ve aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz. CREATERRA gizliliğinize ve Kişisel Veriler’inizin korunmasına ilişkin haklarınıza saygı duymakta ve sizinle güvene dayalı bir ilişki kurmak ve sürdürmek için çalışmaktadır. Bu kapsamda CREATERRA, Kişisel Veriler’inizi KVKK başta olmak üzere Kişisel Veriler’in korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvelik tedbirlerini almaktadır.

 1. TANIMLAR


İşbu Aydınlatma Metninde geçen;


Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri Sorumlusu: Kişisel Veriler’in işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri işleyen: Veri Sorumlusu’nun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Veriler’i işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

İlgili Kişi: Kişisel Verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel Veriler’in tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

ifade eder. 

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLENME AMAÇLARI


CREATERRA olarak tarafımıza bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya CEATERRA tarafından temin edilmiş olan, ürün ve hizmetlerimizi sunduğumuz müşterilerimize ait kimlik ve iletişim verilerini, alışveriş ve ödeme bilgilerinizi içeren müşteri işlem verileri ile CREATERRA’ya ait olan “www.createrra.com.tr” internet sitesine (Web Sitesi) üyelik sırasında oluşturulan şifre bilgileri; CREATERRA’nın ürün/hizmet satış hizmetlerinin sunulması ve takibi, kişiye özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim faaliyetlerinin bildirimi,  finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin yönetilmesi kapsamında talep ve şikâyetlerin takip edilmesi, rızanız olması halinde tarafınıza CREATERRA bülten aboneliklerinin gerçekleştirilmesi ile kampanya ve tanıtım bildirimleri gönderilmesi, başta 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği olmak üzere bağlı bulunduğumuz mevzuatlarda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, CREATERRA’nın ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi amacıyla; hizmetlerinden faydalandığımız tedarikçi firmaların çalışanları/yetkilileri/irtibat kişilerine ait olan kimlik ve iletişim verilerini; ticari faaliyetlerimiz kapsamında sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin ve pazarlama süreçlerinin takibi, sunduğumuz hizmetlerin operasyon, üretim, satış ve takip süreçlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlemekte ve CREATERRA’ya ait dijital ve fiziki ortamlarda muhafaza altında tutmaktayız. Kişisel Veriler’inizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, CREATERRA’ya bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak işlenmektedir. Söz konusu Kişisel Veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak ve CREATERRA’nın saklama ve imha politikası gereği silme/yok etme veya anonim hale getirme işlemlerinden biri vasıtasıyla imha edilmektedir.


 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ


 1. CREATERRA, faaliyet alanı gereği internet üzerinden ticaret yapmakta ve başkaca satıcılara sanal pazar ortamı sağlamaktadır. Bu faaliyet alanı gereği tarafınıza ait Kişisel Veriler; doğrudan sizler tarafından, Web Sitesi’ni ve işyerimizi ziyaretiniz, telefon görüşmeleri, online mesajlaşma portalları, WhatsApp, online destek ve sosyal medya kanalları aracılığıyla, video, fotoğraf ve e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız veya aracı kıldığınız kişi veya kurumlar tarafından paylaşılması şeklinde doğrudan sizlerden veya aracı kıldığınız gerçek veya tüzel kişilerden temin edilmektedir. 

 2. Kişisel Veriler’iniz, CREATERRA ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla Web Sitesi, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, üyelik formları gibi araçlar üzerinden, CREATERRA ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan Kişisel Veriler’iniz KVKK’nın 5, 6 ve 8. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Toplanan Kişisel Veriler’iniz;

  1. Kullanıcı üyelik işlemleri,

  2. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve faaliyet konusuna dâhil her türlü işin ve işlemin yasal çerçevede yürütülebilmesi,

  3. Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi,

  4. Mali kayıt ve belgelerin muhasebe standartlarına uygun bir şekilde oluşturulması ve saklanması,

  5. Ticari faaliyet ve işletmecilik gerekleri, 

  6. Ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası,

  7. Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin, iş ortakları, müşteri ve aracılık hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

  8. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uyum kapsamındaki iş ve işlemlerin yapılabilmesi. 

  9. Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde,

KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları, ilkeleri ve amaçları dâhilinde işlenecektir. 


 1. Kişisel Veriler’iniz CREATERRA tarafından sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak amacı ve Web Sitesi üyelik ve iletişim formları, Web Sitesi e-bülten kayıt formları, mobil uygulamalar, Web Sitesi canlı destek eklentisi, reklam üzerinden oluşturulan formlar yöntemleri ile toplanacaktır. Bunların dışında, Web Sitesi’ni kullanmanız ve onay vermeniz durumunda, Çerez Politikamız uyarınca Web Sitesi’nde yer alan çerezler aracılığıyla da Kişisel Veriler’inizi edinebilir ve işleyebiliriz. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından bilgisayarınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Toplanan Kişisel Veriler’iniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 2. CREATERRA, uhdesinde bulunan Kişisel Veriler’i başta KVKK olmak üzere; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6102 sayılı Borçlar Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6361 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil mevzuatlar çerçevesinde işlenmekte öngörülen saklama süreleri kadar saklamaktadır.


 1. Özel Nitelikli Kişisel Veriler’iniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

  1. Açık rızanızın bulunması halinde,

  2. Sağlık dışındaki Kişisel Veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,

  3. Sağlığa ilişkin Kişisel Veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir.


 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLAR İLE AKTARILABİLECEĞİ 


Doğrudan sizlerden alınan ve CREATERRA tarafından çeşitli kanallardan hukuka uygun olarak temin edilen Kişisel Veriler’iniz; işbu Aydınlatma Metni’nde sayılan işlenme amaçları dâhilinde ve bu amaçlarla sınırlı olarak, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içi ve yurt dışındaki kurumlara, avukat ve danışmanlarımıza, acentelere, iş ortaklarımıza, hizmetlerimizden faydalanan tedarikçilerimize, çözüm ortaklarımıza, hizmet sağlayıcı firmalar ve aracı firmalarımıza, tüm CREATERRA İştirakleri ile Gamze Tüysüz Yalgın tarafından ileride kurulacak sair ticari işletmeler/şirketler/ortaklık yapılacak kişiler/ticaret şirketleri, www.createrra.com.tr’de mağazası bulunan ve site kullanıcıları/üyelerinin alışveriş yaptığı mağazalar ve/veya bunların yetkilileri/çalışanlarına aktarılabilecektir.


 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI 


Kişisel Veriler’iniz KVKK’nın 5. ve 6. maddesi kapsamında Açık Rızanıza dayalı olarak işlenecek ve muhafaza edilecektir. Kişisel Veriler’in silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan tüm işlemler CREATERRA tarafından kayıt altına alınmaktadır. Kişisel Veriler’inizin, KVKK md. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya KVKK uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel Veriler’iniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.


 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI


 1. KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

  1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

  5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  7. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme. 

 2. CREATERRA’ya KVKK’dan doğan taleplerinizi, CREATERRA’nın Arnavutköy Mah. Harameyn Çıkmazı Sok. No:1 Beşiktaş/İstanbul adresine yazılı olarak bizzat veya noter kanalıyla iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla başvuru yoluyla, bireysel kep adresiniz olması halinde CREATERRA’nın kep adresi olan cyclemarketing@hs04.kep.tr adresine veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle destek@createrra.com.tr elektronik posta adresine e-mail göndermek yoluyla iletebilirsiniz. CREATERRA, KVKK’nın 13. maddesine ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.


 • İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde CREATERRA tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.