Sepet
Üyelere Özel Sürpriz İndirimler     ⭐️    Fırsatları Görmek için Hemen Üye Ol    🌿    Etik ve Sürdürülebilir Alışveriş Platformu Createrra    🤍    #DoğayaSaygılıAlışveriş 🌍

Createrra | Websitesi Kullanım Sözleşmesi

WEBSİTESİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR


İşbu Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi (“Sözleşme”), Arnavutköy Mah. Haremeyn Çıkmazı Sok. No:1 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim CYCLE Marketing Dijital Strateji Danışmanlığı A.Ş. (“Createrra”) ile www.createrra.com.tr isimli siteye (“Web Sitesi”) üye olan (“Kullanıcı”) arasında düzenlenmiştir. Bundan sonra Createrra ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.


 1. TANIMLAR


Alıcı: Web Sitesi'nde sunulan Hizmetler’i kullanarak, Satıcı tarafından satışa sunulan mal ve/veya hizmetleri satın alan Kullanıcı’yı ifade eder.

Satıcı: Web Sitesi'nde sunulan Hizmetler’i kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyeti üzerinde tasarrufta bulunabilme hakkına sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcılar’a yönelik olarak satışa sunan Kullanıcı’yı ifade eder.

Kullanıcı: Createrra tarafından Web Sitesi üyeliğine onay verilen ve Web Sitesi'nde sunulan Hizmetler’den, işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan Satıcı ve/veya Alıcı’yı ifade eder.

Başvurucu: Web Sitesi’ne üye olmak isteyen Alıcı ve/veya Satıcı gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Hizmet: Kullanıcılar’ın Sözleşme’ye konu iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Createrra tarafından, Web Sitesi içerisinde ortaya koyulan uygulamaları ifade eder.

Ürün: Web Sitesi'nde Satıcı tarafından satışa sunulan her türlü mal ve/veya hizmeti ifade eder.

Web sitesi: www.createrra.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Web Sitesi’ni ifade eder.


 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI


İşbu Sözleşme’nin konusu, Web Sitesi'nde sunulan Hizmetler’in, Kullanıcı’nıın bu Hizmetler’den yararlanma şartlarının ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.


 1. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIM KOŞULLARI


 1. İşbu Sözleşme’de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisini kazanmak ve Sözleşme’ye Taraf olmak isteyen Başvurucu, Web Sitesi’ne üye olmak zorundadır.

 2. Web Sitesi’ne üyelik, Web Sitesi'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen başvurucu tarafından Web Sitesi'ne gerekli bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Createrra tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Createrra Başvurucu’nun üyelik talebini reddetme hakkını saklı tutar. Başvurucu, üyelik talebinin reddedilmesi halinde Createrra’ya hiçbir hak ve talep ileri sürmeyeceğini peşinen kabul eder.

 3. 18 (on sekiz) yaşını doldurmamış ve Createrra tarafından geçici ya da kalıcı olarak üyelikten yasaklanmış Başvurucular’ın üyelik talepleri Createrra tarafından kabul edilmeyecek olup bu Başvurucular her ne surette olursa olsun Kullanıcı olamayacaklardır. 1. KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


 1. Kullanıcı, Sözleşme’nin hükümlerini kabul etmekle, Web Sitesi içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin olarak Createrra tarafından açıklanan her türlü uyarı, yazı, açıklama ve beyana ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 2. Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yer alan prosedürü yerine getirirken, Hizmetler’den faydalanırken ve Web Sitesi’ndeki Hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara, Web Sitesi’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 3. Kullanıcı, Createrra tarafından sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili tek sorumlunun kendisi olduğunu kabul eder. Kullanıcı’nın sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Createrra’nın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

 4. Kullanıcı, Web Sitesi dâhilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere tüm yasal mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Createrra’nın, Kullanıcı tarafından Createrra’ya iletilen veya Web Sitesi üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Createrra, bu hususta herhangi bir yaptırıma maruz kaldığı takdirde; Kullanıcı’ya rücu etme hakkı saklıdır.

 5. Kullanıcı, Web Sitesi’ni kullanırken, hukuka uygun amaçlarla hareket edeceğini, Web Sitesi üzerinde yaptığı her işlemden dolayı hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 6. Kullanıcı, Createrra’nın Web Sitesi’ne ilişkin olarak yapılmasını talep ettiği değişiklikleri derhal yerine getireceğini, talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan zararların tazmininden sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 7. Kullanıcı, Createrra ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığını ihlal teşkil edecek şekilde, Web Sitesi dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Createrra ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 8. Taraflar, Createrra’nın Kullanıcı’nın Sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Web sitesi üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul eder.

 9. Taraflar, Kullanıcılar da dâhil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Web Sitesi'nde yayınlanan içeriklerden dolayı Createrra’nın, çalışanlarının ve/veya yöneticilerinin sorumluluğunun bulunmadığını, herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imajlarin doğruluğunun ve hukuka uygunluğunun taahhüdünün, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 10. Kullanıcı, Web Sitesi üzerinde yer alan kendi üyelikleri ile eşleri, birinci derece kan hısımları, altsoyları ve üstsoyları dâhil olmak üzere; yakınlarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacağını ve Web Sitesi'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacağını, aksi takdirde Createrra’nın uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


 1. CREATERRA’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


 1. Createrra, Web Sitesi'nde sunulan Hizmetler’i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcılar’ın sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcılar da dâhil olmak üzere, hiçbir ön bilgilendirmede bulunmaksızın üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silebilme hakkını haizdir. 

 2. Taraflar, Createrra’nın Web Sitesi üzerinden, Createrra’nın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi Satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebileceğini peşinen kabul eder. İşbu linkler; Kullanıcı tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Createrra tarafından sağlanmış olabilir. Kim tarafından sağlanmış olursa olsun işbu linkler; Web Sitesi’ni veya işleten kişiyi desteklemek amacı ve/veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan ya da garanti niteliği taşımamaktadır. 

 3. Taraflar, Createrra’nın Web Sitesi üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler dolayısıyla herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını peşinen kabul eder.

 4. Taraflar, Web Sitesi'nde sağlanan Hizmetler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcılar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, Createrra’nın arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almayacağını peşinen kabul eder.

 5. Createrra, Kullanıcı ile arasında Web Sitesi üzerinden gerçekleşen ve Web Sitesi'nin işleyişine, Sözleşme’ye, Web Sitesi'nin genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve/veya Createrra tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir. Taraflar, Sözleşme’nin kurulmasından itibaren; Kullanıcı ile Createrra arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmayacağını peşinen kabul eder.

 6. Kullanıcı, Kullanıcı Adı belirlerken üçüncü kişilerin telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 


 1. GİZLİLİK


 1. Createrra, Kullanıcılar tarafından Web Sitesi’ne üye olmak için kendisiyle paylaşılan bilgi ve belgeleri Gizli Bilgi olarak kabul edecek ve yalnızca işbu Sözleşme’nin ifası amacıyla kullanacaktır. Createrra, Kullanıcı’ya ait Gizli Bilgiler’i, Sözleşme’nin ve Gizlilik hükümlerinin aksine kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 2. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin Gizlilik hükümleri ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince ve/veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Createrra’nın Gizli Bilgiler’i gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Createrra’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat ve sair taleplerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI


 1. Kullanıcı, Web Sitesi üzerinden sunulan Hizmetler’i, Createrra bilgilerini ve Createrra’nın telif haklarına tabi çalışmalarını satamayacağını, paylaşamayacağını, dağıtamayacağını, sergileyemeyeceğini, çoğaltamayacağını, bunlardan türemiş çalışmalar yapamayacağını veya hazırlayamayacağını ya da başkasının Createrra’nın Hizmetleri’ne erişmesine veya kullanmasına izin veremeyeceğini; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Craterra’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla yükümlü olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 2. Kullanıcı, Craterra’nın, Createrra Hizmetleri, Createrra bilgileri, Createrra telif haklarına tabi çalışmalar, Createrra ticari markaları, Createrra ticari görünümü ve/veya Web Sitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları ile ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm haklarının Createrra’ya ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 3. Kullanıcı, Web Sitesi üzerinde yer alan; Createrra’ya ve diğer Kullanıcılar’a ait her türlü Fikri Sinai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.


 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


 1. Createrra, veri sorumlusu sıfatıyla, veri tabanı içerisindeki tüm bilgilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETK”) ve ilgili mevzuat kapsamında; Satıcı Kullanıcı’ların ticari faaliyetlerinin yerine getirilmesi, Alıcı Kullanıcı’ların taleplerinin gerçekleştirilmesi, Satıcı’nın Ürünler’ini pazarlayabilmesi için Hizmet sağlanması, Alıcı’ya Satıcı tarafından Ürünler’in ulaştırılabilmesi ve sair amaçlarla kullanıma uygun olduğunu, mevzuat kapsamında veri tabanında bulunan ilgili kişileri bilgilendirdiğini ve açık rızalarını aldığını taahhüt etmektedir. 

 2. Taraflar birbirleri ile paylaşabileceği/transfer edebileceği ve/veya işbu Sözleşme uyarınca işleyebileceği herhangi bir kişisel verinin, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm eylemlerin/işlemlerin her zaman yürürlükte bulunan ilgili kanun ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki her türlü mevzuata ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 3. Mevzuata uygun davranma yükümlülüğünün yanı sıra Createrra elde etme, kaydetme, depolama ve muhafaza etme de dâhil olmak üzere herhangi bir şekilde işleyebileceği her türlü kişisel veri ile ilgili olarak;


 1. Gerekmesi halinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi (“İlgili Kişi”) mevzuat uyarınca bilgilendirmeyi/aydınlatmayı (İlgili Kişi’nin mevzuat kapsamında sahip olduğu haklar, kişisel verilerin hangi amaçlarla işlenebileceği vb. hususlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve rızasını almayı, 

 2. Her türlü kişisel verinin işlenmesi ve/veya aktarımı alanında yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak hareket etmeyi,

 3. Kişisel verilerin işlenmesine ve/veya aktarımına ilişkin olarak birbirlerinin menfaatlerini ilgilendirebilecek herhangi bir ihtilaf yahut konu nedeniyle kendisine yöneltilmiş olan tüm talepler (İlgili Kişi’nin kendi kişisel verilerine erişim talepleri ve şikâyetler de dâhil olmak üzere) konusunda diğer tarafı derhal yazılı şekilde bilgilendirmeyi ve gerekli görülen dokümantasyonu, bilgileri ve diğer her türlü desteği diğer tarafa vermeyi ve diğer taraf ile tam işbirliği yapmayı, söz konusu bilgilendirme yapılmaksızın, mevzuattan doğan yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir talebe ilişkin olarak diğer tarafça yazılı onay ya da herhangi bir yazılı talimat verilmediği takdirde bir işlem yapmamayı,

 4. Sözleşme ve eklerinde yer alan diğer yükümlülükler saklı kalmak üzere, kişisel verilerin, özellikle verinin bir şebeke/altyapı üzerinden aktarımının gerektiği hallerde, arızi ya da yasa dışı imha ya da arızi kayıp, zarar, değişiklik, izinsiz ifşa ya da izinsiz erişime ve tüm diğer yasa dışı işlem türlerine karşı korumak, ayrıca muhafazasını sağlamak için uygun ve yeterli teknik ve organizasyonel güvenlik tedbirlerini almayı ve bu tedbirleri güncel tutmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.


 1. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH


 1. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın üyelik süresinin dolması veya Createrra tarafından kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. 

 2. Createrra, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’yi ve/veya Web Sitesi içinde yer alan üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin kuralları ihlal etmesi durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilir. 

  1. Kullanıcı’nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Web Sitesi'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

  2. Kullanıcı’nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

  3. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’nin 6.5. ve 6.6. hükümlerinde yer alan yükümlülüklerine aykırı davranması. 

 3. Kullanıcı, Createrra’nın işbu madde hükümleri doğrultusunda yapmış olduğu tek taraflı fesihlerde; fesih sebebiyle, Creattera’nın uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 1. MÜCBİR SEBEPLER


 1. Taraflar’ın akdi sorumluluk ve yükümlülüklerinin kısmen veya tamamen ifasını engelleyen veya geciktiren, Taraflar’ın iradeleri dışında ve kusurları haricinde oluşan, kaçınılması, önceden tahmin edilmesi, öngörülmesi mümkün olmayan, mümkün olsa dahi gerçekleşmesi engellenemeyen ve ticari faaliyetlerin icrasını olanaksız kılan deprem, yangın, sel, su baskını, toprak kayması, vb. gibi tabii afetler ile harp hali, genel ve/veya kısmi seferberlik, salgın hastalıklar, isyan, ayaklanma ve benzeri vaka ve sebepler, yasanın mücbir sebep olarak kabul ettiği ölçüde vuku buldukları takdirde, mücbir sebep olarak kabul edilmiştir. Ancak, mücbir sebeplerin, Sözleşme açısından hukuki netice doğurabilmesi için, sadece söz konusu maddi vakıaların mevcudiyeti değil, bu vakaların Sözleşme’den doğan yükümlülük ve sorumlulukların yerine getirilmesine engel olması gerek ve şarttır.

 2. Taraflar mücbir sebebin zuhurunu derhal yazılı olarak karşı Taraf’a bildirecek ve resmi belgeler ile ilgili mücbir sebep halini tevsik edeceklerdir. Bu sürenin 6 (altı) ayı geçmesi halinde ise Sözleşme’nin akıbeti Taraflarca görüşülerek karara bağlanır. Buna göre, Sözleşme’nin feshine veya mücbir sebebin sona ermesinin beklenmesine Taraflar müştereken karar verebilirler. 

 3. Mücbir sebep nedeniyle ve mücbir sebebin devam ettiği süre boyunca Createrra’nın Sözleşme yükümlülüklerini yerine getirememesinden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.


 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Createrra, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Sözleşme’yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Web Sitesi'nde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.


 1. BÜTÜNLÜK VE DEVREDİLEMEZLİK


 1. Sözleşme, bir bütün olup; herhangi bir maddesinin ya da bölümünün yasalar çerçevesinde, yasa koyucu tarafından veya herhangi bir resmi merci veya mahkeme tarafından geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.

 2. Kullanıcı, Createrra’nın yazılı onayı olmadan, Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

 3. Taraflar’ın Sözleşme’den doğan bir hak, yetki ve imtiyazı kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi bu hak, yetki ve imtiyazdan feragat ettiği anlamına gelmeyeceği gibi, bir hak, yetki ve imtiyazın tek başına ya da kısmen kullanılması onun daha sonra kullanılmasını ya da başka bir hak, yetki ve imtiyazın kullanılmasını engellemez.


 1. UYUŞMAZLIK HALİNDE YETKİ


 1. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklarda; Tüketici Hakem Heyetleri ile İstanbul Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 

 2. Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Craterra tarafından sunulacak her türlü bilgi ve belgenin geçerli delil olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.


 1. YÜRÜRLÜK


 1. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Web Sitesi’ne üyelik başvurusunun Createrra tarafından onaylanarak üyelik işleminin tamamlanmasıyla yürürlüğe girecek olup Kullanıcı Web Sitesi’ne üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve Taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 2. Kullanıcı, Web Sitesi'ne üye olduktan itibaren Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, işbu Sözleşme’nin içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onaylayarak Sözleşme’nin tarafı haline geldiğini kabul eder.