Sepet
Üyelere Özel Sürpriz İndirimler     ⭐️    Fırsatları Görmek için Hemen Üye Ol    🌿    Etik ve Sürdürülebilir Alışveriş Platformu Createrra    🤍    #DoğayaSaygılıAlışveriş 🌍

Üyelik Sözleşmesi

 1. TARAFLAR 

 

 1. İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), bir tarafta www.createrra.com.tr hizmet sağlayıcısı CYCLE Marketing Dijital Strateji Danışmanlığı A.Ş. (“Createrra”) ile www.createrra.com.tr internet sitesine üye olan (“Üye”) internet kullanıcısı arasında akdedilmiştir.

 2. İşbu Sözleşme kapsamında Üye ve Createrra ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

 1. TANIMLAR

 

Hizmet/Hizmetler: Üye ve Üyeler’in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Createrra tarafından ortaya konulan uygulamaları,

Web Sitesi: www.createrra.com.tr alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen www.createrra.com.tr’nin işbu Sözleşme ile kapsamı belirlenen Hizmetler’ini sunduğu web sitesini,

Üye/Üyeler: Web Sitesi’ne Üye olan ve Web Sitesi’nde yer alan içerik, uygulama ve Hizmetler’den yararlanan gerçek ve tüzel kişileri,

Üye Sayfası: Üye’nin, Web Sitesi’nde yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade etmektedir.

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

 

 1. İşbu Sözleşme’nin konusu, Web Sitesi’nde Createrra tarafından sunulan Hizmetler’in, bu Hizmetler’den Üye tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 2. Web Sitesi’nde Createrra tarafından sağlanan Hizmetler’e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, tüm Üyeler’e yönelik her türlü beyan işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu Sözleşme’nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Web Sitesi’nde yer alan ve yer alacak olan  Hizmetler, kullanım, içerikler, uygulamalar ve Üyeler’e yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 1. Üyelik statüsünün kazanılması için,  üye olmak isteyen gerçek ya da tüzel kişinin Web Sitesi’nde bulunan Yeni Üye kayıt formunu doğru ve güncel şekilde doldurması ve üyelik başvurusunun Createrra tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üye olmak isteyen internet kullanıcısının gerçek kişi ise 18 yaşını doldurmuş olması zorunludur.

 2. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye’ye bildirilmesi ile üyelik statüsü başlamaktadır. Üye, Sözleşme ile Web Sitesi’nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere sahip olur. Söz konusu Üyelik şartlarını gerçeğe uygun olarak sağlamayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Üye sorumludur.

 3. Üyelik hak ve yükümlülükleri sadece üyelik başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup Üye bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi gerçek veya tüzel kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin Createrra’dan talepte bulunması halinde ilgili üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için en son Web Sitesi üzerinden ödeme yapan gerçek veya tüzel kişinin ilgili üyelik hesabının üye hak ve yükümlülüklerine sahip olduğunu kabul edecek ve bu doğrultuda işlem yapacaktır. Böyle bir durumda Createrra’nın; üyelik bilgileri, üye işlemleri ve benzeri bilgiler ile ilgili olarak muhatabı belirleme ve işbu madde içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklıdır.

 4. Üye, Web Sitesi’ni kullanırken mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’yi bağlayacaktır.

 5. Üye, Web Sitesi üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde Web Sitesi’ndekiler dâhil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak Createrra’nın herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 6. Üye, Web Sitesi üzerinden satın aldığı ürünleri başka bir internet sitesinde ya da sanal markette satmayacağını kabul eder. Üye bu hükme aykırı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

 7. Üye, Web Sitesi’ne kendisi tarafından yüklenen bilgi, içerik, yorum ve ilanların doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu bilgi ve içeriklerin Web Sitesi üzerinde yayınlanmasının veya ilanlarda belirttiği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, hak ihlaline sebep olmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak ve yetkilerin kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

 8. Üye, Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Sözleşme’nin hükümlerine, Web Sitesi’nde belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, Web Sitesi üzerinden kendisi tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerde reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve usule ilişkin işlemleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Üye’nin, Web Sitesi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

 9. Createrra, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. Bu bilgiler Üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer Üyeler’in yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamı sınırlı olmak üzere; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üyeler’e iletilebilecektir.

 10. Üye’nin Üye Sayfası’na erişmek ve Web Sitesi üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 11. Createrra, Web Sitesi’nin herhangi bir şekilde hukuka aykırı kullanımına ve aşağıda sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere belirtilen kapsamda Web Sitesi’nin kullanımına ve Web Sitesi üzerindeki içeriğin bütününün veya bir bölümünün her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve Web Sitesi üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir.

 • Web Sitesi’nin, Üye veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması;

 • Web Sitesi’nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

 • Yanlış bilgiler kullanılarak veya başka bir üyenin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı kişisel bilgiler, ikametgâh adresi, e-posta adresi, iletişim, ödeme ve hesap bilgileri vermek suretiyle gerçek olmayan üye hesapları oluşturulması ve bu hesaplar üzerinden hukuka aykırı şekilde Web Sitesi'nin işbu kullanım koşulları ya da Sözleşme ve varsa ekleri kapsamında veya kapsamı dışında kullanılması, başka bir üyenin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması veya hesap oluşturulması,

 • Web Sitesi’nin her türlü yasadışı ya da hile ile kullanılması,

 • Gizlilik ve yayın hakları dâhil olmak üzere telif hakkı alınmış, hukuken korunan veya Web Sitesi ya da 3. şahsa ait içeriğin tamamını veya bir kısmını sahibi olmadan veya izinsiz kullanılması, kopyalanması, değiştirilmesi, iletilmesi, yerine yenisinin yerleştirilmesi;

 • Herhangi bir işlemin fiyatının manipüle edilmesi ya da diğer üyelerin işlemlerine müdahale edilmesi;

 • Yorum ve puanlama sistemlerinin Web sitesi’nin kullanılma amaçları dışında kullanılması (Web sitesi'ndeki yorumları Web sitesi dışında yayınlamak gibi);

 • Zincir mektup veya istenmeyen e-posta (spam) yayılması;

 • Virüs veya Web Sitesi'ne, Web Sitesi'nin veri tabanına, Web Sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici başka bir teknoloji yayılması;

 • Üyeler hakkında izinleri olmadan, e-posta adresleri dâhil, herhangi bir bilginin toplanması;

 • Web Sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükle yüklenmesi;

 • Createrra’nın önceden yazılı iznini almaksızın, Web Sitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Web Sitesi’nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması, kullanılması;

 1. İşbu Sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında Web Sitesi’nin ve Web Sitesi üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; Createrra’nın ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

 

 1. Createrra, Üye tarafından Web Sitesi’ne beyan edilen kişisel bilgilerini, Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasına uygun olarak, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve Web Sitesi’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa ve kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler, reklam, pazarlama ve sair ticari iletişim faaliyetleri amacıyla kendisi ya da iş ortakları adına kullanabilir ve saklayabilir ve paylaşılabilir. Üye, bilgilerinin Createrra tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına, kendisi tarafından onaylanmış Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı ile açık rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Createrra söz konusu bilgilerin güvenli şekilde saklanması için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel bilgileri üzerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahip olacaktır. Bununla beraber Üye, yine kendisi tarafından onaylanmış olan Aydınlatma Metni’nde aktarıldığı ve Açık Rıza Beyanı ile onay vermiş olduğu üzere; paylaşmış olduğu bilgilerinin kendisine özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim faaliyetlerinin bildirimi maksatlarıyla, tüm Createrra iştirakleri, tedarikçileri ve işbirliği içerisinde olduğu diğer firmalar ile paylaşımına izin vermektedir.

 2. Üye, kendisi tarafından Web Sitesi’ne sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, Truva atı, vs. gibi Web Sitesi’ne veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 3. Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Createrra’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın yargya intikal ettirilmesi halinde, Createrra’nın Üye’ye karşı Sözleşme’ye uyulmamasından dolayı her türlü tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.


 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI


 1. Üye, Web Sitesi üzerinden sunulan hizmetleri Createrra’nın her türlü bilgisini ve Createrra’nın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz veya başkasının bu hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Createrra'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

 2. Createrra’nın; sunduğu Hizmetler’e yönelik tüm hakları ve bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, markaları, ticari görünümü, itibarı veya Web Sitesi vasıtasıyla sahip olduğu her türlü maddi, manevi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm mülkiyet hakkı bölünemez ve devredilemez şekilde kendisine ait olup bu yöndeki tüm hakları saklıdır.

 3. Web Sitesi’nde yer alan yazılım ve tasarım Createrra’nın mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar  Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. 


 1. SÖZLEŞME TADİLİ 


 1. Createrra, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak önceden ihbar ve/veya ihtara gerek kalmaksızın, tazminatsız şekilde, işbu Sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda Web Sitesi’nde ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Üye’nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.


 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ

  1. Sözleşme, Createrra tarafından üyeliğinin iptal edilmesi ve/veya Üye’nin üyeliğini iptal talebinin Createrra tarafından onaylandığı tarihe kadar yürürlükte kalacaktır. 

  2. Createrra, Sözleşme’yi tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak önceden ihbar ve/veya ihtara gerek kalmaksızın, tazminatsız şekilde, uygun göreceği herhangi bir zamanda feshetme hakkına sahiptir.


 1. MÜCBİR SEBEPLER


 1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda; Createrra, Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmemesinden sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek ve bu durumlar için Üye tarafından Createrra’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. 

 2. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Createrra’nın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.


 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 


 1. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Üye, Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Createrra’nın kendi veri tabanında, İstanbul Soft Bilişim ve Danışmanlık Ltd. Şti.’ne ait sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Createrra’yı yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


 1. BÜTÜNLÜK


Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulamaya elverişli olmaması Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.


 1. BİLDİRİM


Createrra tarafından Üye’ye yapılacak bilgilendirme, Üye’nin kayıt olurken bildirdiği e-mail adresine gönderilecek mesaj veya Web Sitesi'nde yapılacak ilan aracılığıyla gerçekleştirilecektir. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Web sitesi'ni bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Üye’nin sorumluluğundadır.


 1. YÜRÜRLÜK

Üye’nin üyelik kaydı yapması; Üye’nin Sözleşme’de yer alan tüm maddeleri okuduğu, anladığını ve Sözleşme’de yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.